鎢粉

等級 W (%,min) 雜質 (%,max )
Al As Bi Ca Mg Cd Co Cr Cu Fe
FW-1 99.9 0.001 0.0012 0.0001 0.002 0.001 0.0003 0.001 0.0015 0.0008 0.004
FW-2 99.8 0.0015 0.0015 0.0003 0.003 0.0015 0.0003 0.001 0.0015 0.001 0.008

雜質 (%,max )
K Na Mn Mo Ni P Pb Sb Si Sn Ti V C
0.002 0.002 0.0007 0.004 0.002 0.001 0.0001 0.0003 0.002 0.0001 0.0008 0.0008 0.005
0.003 0.003 0.001 0.01 0.004 0.002 0.0003 0.0005 0.004 0.0003 0.001 0.001 0.01

根據粒晶尺寸劃分為14級
等級 Fsss.(μ) O2 ( %,max )
W-0 0.40~0.69 0.3
W-1 0.70~0.99 0.3
W-2 1.00~1.49 0.25
W-3 1.50~1.99 0.2
W-4 2.00~2.49 0.15
W-5 2.50~2.99 0.15
W-6 3.00~3.49 0.1
W-7 3.50~3.99 0.1
W-8 4.00~4.49 0.07
W-9 4.50~4.99 0.07
W-10 5.00~6.99 0.05
W-11 7.00~8.99 0.05
W-12 8.99~14.99 0.05
W-13 15.00~25.00 0.05

包裝:每件淨重為50或100公斤,由雙層塑料袋包裝放置於鐵桶中。
備注: 任何關於產品的具體要求都可協商。