K0型硬質合金釺片

K0型硬質合金釺片
K0型用於鑲制一字型硬質合金釺頭,K0型硬質合金一字釺頭推薦牌號:YF45適用於鑲嵌制造重型鑿岩機用的鑽頭:如深孔鑽進、鑿岩臺車等用的釺頭;YF112適用於鑲嵌制造重型鑿岩機用的鑽頭:如深孔鑽進、鑿岩臺車等用的釺頭。

用一字釺片特點:
1.能適合較複雜材質的鑽孔,可選擇較高的切削速度。
2.精選合金鑽頭專用的高性能合金刀片,有效減少崩刀,保持良好的耐磨性。
3.多層幾何切削端刃,提高排泄性能,保持較小的切削阻力。
4.除常用的直角柄外,備有多種柄型,適合多種鑽機,鑽床配用。

硬質合金鑽頭類型 K0

硬質合金鑽頭類型 K0

mm

類型 尺寸
L H S R α β γ e
K0-95007 20.0 15.0 7.0 180.0 110o 3o / / G95207
K0-95008 22.0 / / G95208
K0-97004 24.0 13.0 / / G97227
K026 36.0 18.0 8.0 / / /
K0-97005 28.0 13.0 7.5 / / G97228
K028 18.0 8.0 / / /
K0-99013 30.0 13.0 7.0 / / /
K030 18.0 8.0 / / /
K0-99501 30.2 12.2 / / K030-12
K0-98009 32.0 12.0 / / DK-9807
K032 18.0 / / /
K0-98014 33.0 16.0 9.2 / / DK-9825
K0-99011 34.0 12.0 8.0 40o 1.5 /
K034 18.0 10.0 / / /
K0-99015 36.0 13.5 7.5 / / /
K0-98005 36.0 14.5 9.0 / / G98132
K036 18.0 10.0 / / /
K0-91008 38.0 11.0 / / G91999
K0-98007 14.5 9.0 / / G98131
K0-93002 15.0 8.0 / / G93194
K038 39.0 18.0 10.0 / / the same as G89122
K0-91501 40.0 17.3 / / W91023
K0-99030 13.5 9.0 / / /
K040B 15.0 10.0 / / /
K0-96007 17.0 9.5 / / G96063
K040 18.0 10.0 / / /
K0-91006 41.0 12.0 / / G91541
K0-96009 42.0 12.5 10.0 / / G96085
K0-96013 13.5 9.2 / / G96127
K0-94002 43.0 15.0 9.0 / / G94546
K015B 10.0 / / /
K044 44.0 18.0 / / /
K0-93006 46.0 15.0 / / G93906
K046 18.0 / / /
K0-76001 20.0 12.0 / / G6005-B
K0-76003 / / G6105
K049 49.0 18.0 10.0 / / /
K051 51.0 / / G55185
K0-76002 60.0 22.0 / / G6104

廈門中鎢在線科技有限公司一直致力於生產高質量的硬質合金產品,如果您有任何相關的問題或者詢價,歡迎致信 sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com,或致電:0592 5129696。